Основні цілі бібліотеки:

1. Шкільна бібліотека здійснює єдину для школи і бібліотеки державну програму національної освіти і виховання дітей.
2. Здійснення державної політики в сфері освіти через бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечення їх прав на вільне і безкоштовне користування бібліотечно-бібліографічними ресурсами, гарантоване державою.
3. Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, організація комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх категорій користувачів, забезпечення їх вільного і безпечного доступу до інформації, знань, ідей, культурних цінностей в контексті інформаційного, культурного та мовного розмаїття.
4. Виховання громадянської самосвідомості, допомога соціалізації учнів, розвиток їх творчих здібностей.
5. Організація систематичного читання учнів з урахуванням їх культурних і мовних особливостей.
6. Організація дозвілля, пов'язаного з читанням міжособистісного спілкування в умовах бібліотеки з урахуванням, вікових психофізичних потреб, національних особливостей учнів для розвитку міжкультурного діалогу та адаптації представників культурних мовних груп в полікультурному суспільстві.
7. Удосконалення номенклатури бібліотекою послуг в аспекті культурного і мовного різноманіття на основі впровадження нових інформаційних технологій, комп'ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів, інтеграція в кіберпростір; організація комфортної бібліотечного середовища, виховання інформаційної культури вчителів і учнів.

  Головні задачі бібліотеки:

1. Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційних потреб учнів, вчителів-користувачів бібліотеки, популяризація книги.
2. Продовжувати роботу в рамках стратегічної проблеми школи: «Організація продуктивної пізнавальної діяльності учнів як фактор формування їх позитивної життєвої компетентності».
3. Сприяти національного відродження і духовного становлення учнів-користувачів.
4. Забезпечення навчально-виховного процесу і самоосвіти шляхом бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування учнів і педагогів. Здійснення допомоги в діяльності вчителів і учнів в загальноосвітніх проектах.
5. Формування і виховання у читачів культури читання, розвиток змістовного спілкування між користувачами.
6. Формування навичок незалежного бібліотечного користувача: вміння користуватися книгою, довідковим апаратом і іншими носіями інформації, пошуку, обробки і критичної оцінки інформації.
7. Забезпечити зростання професійної компетенції педагогів. Здійснення методичної консультаційної допомоги в отриманні інформації.
8. Удосконалення традиційних та освоєння нових бібліотечних технологій.
9. Забезпечення можливості найбільш повного і швидкого доступу до документів.
10. Здійснювати методичну консультаційну допомогу батькам, учням в отриманні інформації.
11. Спрямувати роботу на максимально повне задоволення різноманітних потреб користувачів.
12. Проведення позакласної роботи на базі джерел інформації, які існують в шкільній бібліотеці.
13. Збір, накопичення і обробка інформації та доведення її до користувача. Проведення позакласної роботи на базі джерел інформації, які існують в шкільній бібліотеці.
14. Здійснювати заходи щодо збереження бібліотечного фонду.
15. Впроваджувати досвід інших бібліотек (міста, країни).

Основні функції бібліотеки :

1. Акумулююча - бібліотека формує, накопичує, систематизує та зберігає бібліотечно-інформаційні ресурси.
2. Сервісна - бібліотека надає інформацію про бібліотечно-інформаційні ресурси, організовує пошук і видачу бібліотечно-інформаційний ресурси, забезпечує доступ до віддалених джерел інформації.
3. Методична - бібліотека розробляє навчальні та методичні матеріали з основ інформаційної культури користувача, алгоритми і технології пошуку інформації.
4. Навчальна - бібліотека організовує підготовку з основ інформаційної культури для різних категорій користувачів.
5. Виховна - бібліотека сприяє розвитку почуття патріотизму по відношенню до держави, свого краю, школі, родітетелям.
6. Соціальна - бібліотека сприяє розвитку здібностей користувачів до самоосвіти та адаптації в сучасному інформаційному суспільстві.
7. Просвітницька - бібліотека залучає учнів до скарбів світової та вітчизняної культури.

Основні напрямки діятельності бібліотеки :

1 . Работа з учнями:

* Бібліотечні заняття;

* Конкурси, вікторини, квести, презентації та інше;

2 . Участь у загальношкільних захадах:

* Предметні тижні природничого циклу, українського та англійської мов та літератури, математики, інформатики, мистецтва;

* Тижднь Дитячої книги;

* Цикл екологічних заходів; 

* Цикл з народоснавства;  

3 . Работа з учителями:

* Виступи на засіданнях педради;
* Огляди новинок художньої, наукової, навчально-методичної та навчальної літератури;
* Звіти про роботу і планування діяльності бібліотеки;
* Інформаційні огляди на задані теми;
* Індивідуальна робота з педагогами;
* Надання методичної та  консультаційної допомоги.